5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-6 İnsan ve Çevre Test-1

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi İnsan ve Çevre Test-1

1 / 10

İnsanların yapmış olduğu yanlış uygulamalar ve doğal etkenler biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Biyolojik
çeşitliliğin her geçen gün zarar görmesi gelecek nesiller açısından kaygı verici olmaya başlamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir etmen değildir?

2 / 10

Yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez?

3 / 10

Aşağıda çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemler hazırlanmıştır.

Buna göre verilen hangi bilgi yanlıştır?

4 / 10

Öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisi doğrudur?

5 / 10

(...) Doğal afetler canlıların yaşam alanlarını tahrip edebilir.

(...) Küresel ısınma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.

(...) Erozyon ve orman yangınları biyoçeşitliliği tehdit eder.

Yukarıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazıldığında hangi seçenek elde edilir?

6 / 10

Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir?

7 / 10

Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır.

I. Çevre kirliliği
II. Aşırı avlanma
III. Canlı türleri arasında rekabet
IV. Ormanlık alanların imara açılması

Yukarıda verilen canlıların yok olmasına neden olan etkilerden hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar?

8 / 10

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için:

I. Tabiat parkları oluşturulmalıdır.
II. Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır.
III. İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir.

uygulamalarından hangileri yapılabilir?

9 / 10

Biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerinde yararları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan biri değildir?

10 / 10

Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir.

Aşağıda verilen yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır?

Skorunuz

0%